Danielle ✴︎ Booth

Wordographer ༜ Photosmith ⟢
      Professional Student
          Amateur Human
✴︎✳︎⟢✴︎❇︎⟣༈༅⋙∴—∴⦖ ⟫❖ ∮ ༜ ༑ ༆ ⧫ ⦁ ⦿ ⋮ ✧✦ ✷✼❉❃❋ ✿ ❀❁❂✗☙❧❦❡ 
àáèéêñçòóöô ȸƔȢ®©™º℥℞ ℃℉∞∎⩙⩕⩔⪤ ⫷⫸⪻⪼⟜⦓⦔ ⧞⧜⧦⧧⧲ ⎨⎬«»‹›¿¡°